Meslekî ve teknik eğitimde sektör işbirliğini güçlendirmek, kaliteyi artırmak, eğitim alt yapı sını güçlendirmek, öğrencilerin işletmede beceri eğitimi ve staj imkânlarını artırmak, mezunların istihdamını kolaylaştırmak, öğretmenlerin ve sektörde çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini artırmak ve öğrencilere burs sağlamak amacıyla 143 kurum ve kuruluşla 133 işbirliği protokolü yürütülüyor.

MESLEKî VE TEKNİK EĞİTİM

İnsanlar yaşamlarının her aşamasında kendileriyle ilgili pek çok karar verir. Kararların isabetli olabilmesi için bireyin, çevre koşullarıyla ve kendisiyle ilgili doğru ve ayrıntılı bilgiye sahip olması gerekir. Bireyler, özellikle gelişme döneminde kendilerine “Ben kimim, ne olmak istiyorum, nasıl davranmalıyım, hayat tarzım nasıl olmalıdır?” şeklinde sorular yöneltirler ve bu sorulara cevap ararlar. Bu tür sorulara verilen cevaplar doğrultusunda bireylerin gelecekleri şekillenir. Meslek, kişinin sadece kendisinin değil, başkalarının da yararlanacağı ve karşılığında kazanç elde edeceği bir faaliyettir. Bu hizmet ve üretim faaliyetleri için meslekî eğitim gereklidir.

Gençler, temel eğitimi bitirdikten sonra meslek veya eğitim alanını seçme durumu ile karşılaşmaktadır. Bu nedenle öğrenci ve velilerin eğitim alanlarıyla ilgili bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Meslek seçimiyle ilgili karar verme aşamasında bilinçli davranılmalıdır. Birey kendi ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine uygun mesleği seçerse işinde başarılı, mutlu, yaratıcı ve üretici olabilir. Uygun mesleği seçmek ve meslekte ilerlemek için kişinin kendisini tanıması ve meslekler hakkında bilgi sahibi olması temel koşuldur.

Meslekî ve Teknik Eğitimin Amacı ve Öncelikleri

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında; Sanayi, ticaret, tekstil, inşaat, turizm, kimya, tarım, sağlık ve benzeri alanlarda ulusal ve uluslararası standartlar ve sınıflamalara, ulusal yeterliklere ve mevzuata dayalı olarak işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerin güncellenmesi ve uygulanan programlarla girişimcilik bilinci, meslek ahlâkı, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal ve çevresel sorumluluk bilinci ile iş alışkanlığı kazandırılarak istihdama hazırlanmasını, Önceki öğrenmelerin tanınması, mesleki eğitim belgelerinin denkliği ve belgelendirilmesini amaçlar. Mesleki ve Teknik Eğitim; sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe, meslek ahlakına ve mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücü yetiştirmektir.

NEDEN MESLEKÎ VE TEKNİK OKULLAR?

Meslekî ve teknik eğitim sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası meslekî yeterliliğe, meslek ahlâkına ve meslekî değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Meslekî ve teknik eğitim ile bireylerin ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda uygun öğrenme fırsatlarının sunulduğu, iş ve meslek ahlakını merkeze alan yenilikçi, istihdama hazırlayan, iktisadi ve sosyal sektörlerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen ve paydaşlarla iş birliği içinde sürekli yenilenen bir meslekî ve teknik eğitim sistemi oluşturulması amaçlanmaktadır.

2023 hedefleri ile uyumlu bir sistem oluşturulması için meslekî ve teknik eğitime yönelik var olan toplumsal algıyı değiştirmeyi hedefleyen, öğrencilerin meslekî ilgi ve yeteneklerini tespit eden ve çocuklar ile ailelerini bu doğrultuda yönlendiren, akademik ders yoğunluğunun azaltıldığı, meslekî ders içeriklerinin güncellendiği, öğretmenlerin iş başında eğitim olanaklarının artırıldığı, ulusal ve uluslararası sektör ve kamu finansal kaynaklarının kullanımı yoluyla okulların alt yapı ve donanımının hızla değişen ve gelişen teknolojiyle uyumlu hale getirildiği, mezunlarına istihdamda öncelik sağlayan ve farklı ücret politikalarının uygulandığı, sektörün meslekî ve teknik eğitim süreçlerinde daha fazla yer aldığı, sektör liderleri ile iş birliği imkânlarının artırıldığı, ulusal ve uluslararası düzeyde sektörel iş birliği protokolleri ve iyi uygulama modeli olabilecek projelerin hayata geçirildiği, mezunlarının kendi alanlarında yükseköğretime geçişlerini sağlayacak bütünleşik bir yapının kurulması planlanmaktadır.

1

Öğrencileri Millî kültürümüzün temeli olan ahilik anlayışıyla yetiştirmek

2

İhtiyaç doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmek,

3

Mesleki ve teknik eğitimi katılımcı bir anlayışla yönetmek

4

Mezunların üretime katılacak şekilde yetişmesini sağlamak,

5

Mesleki ve teknik eğitim sistemini sürekli geliştirmek ve kalitesini yükseltmek

6

Anadolu meslek programında meslekî beceri geliştirmeye yönelik dersler, anadolu teknik programında ise akademik becerileri geliştirmeye yönelik dersler ağırlıklıdır.

7

Eğitim süresi 4 yıldır. Meslekî ve teknik anadolu liselerinin 9. Sınıfında diğer liseler ile (fen, sosyal bilimler, anadolu liseleri,…,vb) aynı dersler okutulmaktadır.

8

Öğrencilerimiz liseyi bitirdiklerinde eğitim gördükleri alan ve dalda hem diploma hem de iş yeri açma belgesine sahip olup teknisyenlik unvanı kazanırlar.

9

İşletmelerde meslekî eğitim ve staj gören öğrencilere işveren tarafından yaşlarına uygun olarak asgari ücretin %30’undan az olmamak kaydıyla ücret ödenir.

MESLEKî VE TEKNİK EĞİTİMİN ÖNCELİKLERİ

Sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe, meslek ahlakına ve mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücü yetiştirmektir.

  1. Öğrencileri Millî kültürümüzün temeli olan ahilik anlayışıyla yetiştirmek.
  2. İhtiyaç doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmek.
  3. Mesleki ve teknik eğitimi katılımcı bir anlayışla yönetmek.
  4. Mezunların üretime katılacak şekilde yetişmesini sağlamak.
  5. Mesleki ve teknik eğitim sistemini sürekli geliştirmek ve kalitesini yükseltmek.

GÜZEL SANATLAR VE SPOR EĞİTİMİN AMACI VE ÖNCELİKLERİ

Güzel sanatlar liseleri; Öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmayı ve güzel sanatlar alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlar. Görsel sanatlar ve müzik alanında öğrenim görmek isteyenlerin yetenek sınavı sonucuna göre, tanılanmış özel yetenekli öğrencilerin de görsel sanatlar ile müzik bölümleri bulunan güzel sanatlar liselerine doğrudan kayıtları yapılabilmektedir

Spor liseleri; Öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırmayı, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlar. Spor alanında yapılan yetenek sınavlarında, öğrencilerin esneklik, dayanıklılık ve koordinasyon, çabukluk ve hız, kuvvet, ritim, sporculuk geçmişi, takımdaki başarıları gibi kriterlere bakılarak değerlendirme yapılmaktadır. Milli sporcu unvanı kazanmış olan öğrenciler ile takım sporlarında ulusal ve uluslararası derecesi olan yetenekli öğrencilerin bu okullarda eğitim görmelerine imkan sağlanmaktadır.

ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN OKULLAR

Tematik Meslekî ve Teknik Anadolu Liseleri;

Sektörlerin yoğunlaştığı bölgelerde, talep edilen nitelikli iş gücünü yetiştiren, mesleki ve teknik eğitimde toplumsal algıyı olumlu yönde geliştiren, inovasyona açık, rekabetçi, girişimci, üretken bireyler yetiştiren, belirli bir alanda markalaşmış, denenmek ve geliştirilmek üzere özel proje uygulayan okul/kurumlardır.

Özel Proje veya Program Uygulayan okullarımıza merkezi sistem sınav sonucuna göre öğrenci alınır.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE SEKTÖR VEYA BAKANLIK PAYDAŞLARI ARASINDA YAPILAN PROTOKOLLER KAPSAMINDA ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN OKULLARIN MERKEZİ SINAV ÖĞRENCİ KONTENJANLARI LİSTESİ