MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL TÜRLERİ VE PROGRAMLARI

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

  • Anadolu Meslek Programı (AMP)
  • Anadolu Teknik Programı (ATP)
  • Mesleki Eğitim Merkezi Programı (MEMP/Ustalık Programı)

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

  • Mesleki Eğitim Merkezi Programı (MEMP/Ustalık Programı) (Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgeleri)

GÜZEL SANATLAR LİSESİ

SPOR LİSESİ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARA YERLEŞİM SÜRECİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM
SÜRECİ

GÜZEL SANATLAR VE SPOR EĞİTİMİ
SÜRECİ

Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Programları

Mesleki ve teknik ortaöğretimde, 55 meslek alanı ve bu alanlara ait 203 meslek dalının öğretim programlarının tamamı ulusal ve uluslararası meslek standartları, sektörün talepleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeler gözetilerek ilgili alan uzmanları, sektör, meslek kuruluşu, üniversite ve diğer paydaş temsilcilerinin katkı ve katılımları ile modüler yapıda kazanımlara dayalı olarak güncellenmektedir.

BİLİM, SANAT, KÜLTÜR VE SPOR FAALİYETLERİ

Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla;
3

Yarışmada derece alanların maddi olarak desteklenmesi mümkün olmaktadır.

5

Ürünlerin patent, telif haklarına ilişkin başvurular yapılmaktadır.

MESLEKî VE TEKNİK EĞİTİM SÜRECİ SONUNDA ALINAN BELGELER

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MEZUNLARINA VERİLEN HAKLAR VE DÜZENLENEN BELGELER

Mesleki Eğitim Merkezi Programlarını tamamlayanlara ilgili alan ve dalda;

1

Kalfalık belgesi

2

Ustalık Belgesi

3

EUROPASS belgesi

4

Ustaöğreticilik Belgesi,

5

Fark derslerini tamamlayan Ustalık Belgesi sahiplerine Diploma

GÜZEL SANATLAR LİSESİ İLE SPOR LİSESİ MEZUNLARINA VERİLEN HAKLAR VE BELGELER

1

Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Alanında diploma

2

Spor Lisesi mezunlarına Antrenörlük belgesi
(Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin Ortaöğretim mezunlarının hak ve muafiyetleri başlıklı 23. maddesindeki «Spor liselerinden mezun olanlara eğitim gördüğü yalnızca bir spor dalında, diğer ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara ise ders müfredatlarının temel eğitim derslerine uygunluğu halinde yalnızca eğitim gördüğü bir spor dalında yardımcı antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.» hükmüne göre Antrenörlük belgesi düzenlenir.)

ÖRGÜN MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM PROGRAMLARINI TAMAMLAYANLARIN HAKLARI VE DÜZENLENEN BELGELER

1

55 alanda ve bu alanlar altındaki 203 dalda öğretim programı uygulanmaktadır

2

Mezunlar alanında çalıştıklarında teknisyen unvanı ile istihdam olmaktadır

3

Mezunlara diploma ve işyeri açma belgesi, EUROPASS belgesi,

4

Aldığı ve başardığı modülleri, dersleri ve kredileri gösteren belge

5

Usta öğreticilik programını tamamlayanlara ustaöğreticilik belgesi düzenlenmektedir.

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MEZUNLARINA VERİLEN HAKLAR VE DÜZENLENEN BELGELER

1

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Programlarından mezun olanlara; Mezun oldukları Anadolu Teknik veya Anadolu Meslek Program türünün ilgili alan ve dalında diploma (MTAL)

2

İşyeri açma belgesi

3

Ustaöğreticilik belgesi

4

EUROPASS belgesi

5

Aldığı ve başardığı modülleri, dersleri ve kredileri gösteren belge

İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM VE STAJ

İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj

Öğrencilerimiz mesleki eğitim uygulamalarını, işletmelerde mesleki eğitim ve stajla yapmaktadır.
İşletmelerde Mesleki Eğitim; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme veya kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarıdır. Anadolu meslek programı öğrencilerinin 12. sınıfta 3 gün; mesleki eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerin ise 9. sınıftan itibaren 4 veya 5 gün işletmede beceri eğitimi gördüğü bir uygulamadır. Staj ise Anadolu teknik programı öğrencilerinin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini ve okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımalarını sağlamak amacıyla 40 iş günü işletmelerde uygulama eğitimi gördüğü mesleki eğitimdir. Kardeş okul uygulaması, uluslararası ikili anlaşma, protokol ya da bir proje kapsamında, sigorta dâhil, her türlü sorumluluk kendilerine ait ve giderleri kendileri ya da proje çerçevesinde karşılanmak üzere alanlarıyla ilgili beceri eğitimi, stajlarını yurtdışındaki işletmelerde de yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.ua.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sigorta İşlemleri ile İşletmelerde Beceri Eğitimi, Staj Ücreti

Öğrencilerimizin güven içinde eğitimlerine devam etmesi ve oluşacak herhangi bir olumsuz durumda mağdur edilmemesi amacıyla mesleki eğitim merkezi programları ile alan eğitimin başladığı program/okul/alanlarda 9. sınıftan itibaren, Anadolu teknik ve Anadolu meslek programlarında ise 10, 11 ve 12. sınıfta iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmaktadır. Sektörün arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve sektörün mali yükünü azaltmak amacıyla, işveren tarafından çırak öğrencilere ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencilerine asgari ücretin en az % 30’u tutarında ücret ödenmektedir. Örneğin, 2020 yılı asgari ücreti için öğrenciye ödenen en az ücret 631 TL olarak hesaplanmıştır.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma ve KOSGEB Desteği

Türkiye İş Kurumu tarafından 15 yaş ve üstü bireylere sağlanan işbaşı eğitim programlarından öğrenim gördüğü meslek hakkında bilgi, beceri ve görgüsünü artırmak isteyen mesleki ve teknik Anadolu lisesinde öğrenim gören öğrencilerimiz yaz tatillerinde faydalanabilmektedir. İşbaşı eğitim programına katılan öğrenciler için ücret verilmektedir. Ayrıca iş kazası ve meslek hastalıkları ile genel sağlık sigortası prim giderleri sağlanmaktadır. Ayrıca İŞKUR’un iş ve meslek danışmanlarından destek alabilir ve İŞKUR tarafından yayınlanan İMD İŞKUR Meslek Seçimine Destek dergisinden yararlanabilirsiniz. Detaylı bilgi için http://www.iskur.gov.tr/ adresiniziyaret edebilirsiniz.

KOSGEB ile yapılan protokol kapsamında kendi iş yerini açan mesleki eğitim mezunlarına KOSGEB tarafından 50 bin TL hibe ve 100 bin TL faizsiz kredi verilmektedir

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ

Mesleki ve teknik eğitim okullarından mezun olan öğrencilerimiz Yükseköğretime Geçiş Sistemi sınavına girerek kazanmaları halinde ön lisans (2 yıllık) ya da lisans (4 yıllık) programlarına yerleşebilirler. Üniversiteye geçiş sınav sonucuna göre alanında eğitim yapmak isteyen öğrencilerimize meslek yüksekokullarına geçişte ek puan verilir. Mezunlarımız yükseköğretime geçerken hiçbir hak kaybına uğramazlar. Diğer ortaöğretim kurumu mezunları ile eşit şartlarda yükseköğretim kurumlarına girme hakkına sahiptirler

ÖNLİSANS PROGRAMLARINDA EK PUAN

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 45. maddesi; d. Bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek aynı alanda bir önlisans programına yerleşmelerinde, merkezi sınavlardan almış oldukları puanlara bu fıkranın (b) bendine göre hesaplanan ortaöğretim başarı puanı ve bu puanın Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilecek katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak puan eklenir.


LİSANS PROGRAMLARI M.T.O.K. KONTENJANLARI

Yüksek Öğretim Kurulunca hazırlanarak ilan edilen 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ na göre; Meslek lisesi mezunlarına üniversitelerin Teknoloji Fakülteleri, Turizm Fakülteleri ile Sanat ve Tasarım Fakültelerinde (Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Mezunları-M.T.O.K. ) kontenjan ayrılmıştır. Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği gibi popüler alanları da içeren mühendisliklere yerleşebilmek için mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak gerekmektedir.

YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

Yüksek Öğretim Kurulunca hazırlanarak ilan edilen 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ na göre; Güzel Sanatlar Liselerinin devamı niteliğindeki; özel yetenek gerektiren yükseköğretim programlarının sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarınca yapılmaktadır. Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim ve Heykel bölümleri gibi özel yetenek gerektiren programlarda okumak isteyenlerin başvuruları doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür. Devlet Konservatuvarlarının/Konservatuvarların lise devresi mezunları merkezî sınava girmeden özel yetenek sınavı sonucu ile Konservatuvarların lisans devresine Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yerleştirileceklerdir. Bu adayların yükseköğretim programlarına alınmalarıyla ilgili işlemler ilgili yükseköğretim kurumlarınca yürütülecektir. https://dokuman.osym.gov.tr/ pdfdokuman/ 2019/ YKS/ kontkilavuz_18072019.pdf

Yüksek Öğretim Kurulunca hazırlanarak ilan edilen 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre; Spor Liselerinin devamı niteliğindeki; özel yetenek gerektiren yükseköğretim programlarının sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarınca yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür. https://dokuman.osym.gov.tr/ pdfdokuman/ 2019/ YKS/ kontkilavuz_18072019.pdf Bu okullarımızda öğrenim gören milli sporcular da dahil olmak üzere Yükseköğretim Kurumları Sınavında «Milli Sporcular Kontenjan Listesi ve Koşullar» başlığı altındaki yükseköğretim programlarına şartları taşıyan öğrencilerin başvuruda bulunmaları halinde yerleştirilmeleri sağlanmaktadır.